Giới thiệu

TRUNG TÂM KHẢO THÍ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Khảo thí thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 29/11/2013 theo Quyết định số 2065/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Nhà trường trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ Khảo thí từ Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Phương pháp giảng dạy. 2065 QD thanh lap trung tam khao thi.pdf

Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Phương pháp giảng dạy thuộc Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập 07/9/2006 theo Quyết định số 896/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Nhà trường dự trên Đề án 856/ĐA –ĐHL ngày 25/8/2006. QD 896-2006 Tlap TTDBCL&PPGD.pdf

Thời gian đầu mới thành lập Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Phương pháp giảng dạy chỉ thực hiện chức năng kiểm định chất lượng và phương pháp giảng dạy. Đến ngày 04/3/2008 Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ Khảo thí cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Phương pháp giảng dạy bằng Quyết định 219/QĐ-ĐHL. 219 2008 QD bo sung chuc năng cho trung tam DBCL PPGD.pdf

Đến nay, Trung tâm Khảo thí được tổ chức và hoạt động theo Quyết định 2037/QĐ-ĐHL ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí. 2037 QD ban hanh Quy dinh to chuc hoat dong trung tam khao thi.pdf

I. Chức năng

1. Trung tâm Khảo thí thuộc Trường Đại học Luật TP. HCM là đơn vị hành chính trực thuộc Trường, do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh quyết định thành lập.

2. Chức năng của Trung tâm là quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí của các hệ đào tạo tại Trường.

3. Trung tâm được phép sử dụng con dấu của Nhà trường trong các giao dịch thuộc thẩm quyền được phân công quản lý.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tiếp nhận, quản lý, in/sao đề thi kết thúc học phần các hệ đào tạo của Trường;

2. Phân công, điều phối cán bộ coi thi kết thúc học phần các hệ đào tạo;

3. Tổ chức thi, quản lý công tác coi thi kết thúc học phần các hệ đào tạo;

4. Quản lý công tác chấm thi, quản lý bài thi kết thúc học phần các hệ đào tạo;

5. Tổ chức tập huấn công tác coi thi kết thúc học phần cho các giảng viên và chuyên viên mới được tuyển dụng;

6. Thống kê, báo cáo định kỳ vi phạm Quy định Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần;

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

NHÂN SỰ

Lãnh đạo Trung tâm

1. Giám đốc –  Ths. Phan Lê Hoàng Toàn -viên chức hạng II

Điện thoại: 389400989 - 144; Di động 0977754455; Email: plhtoan@hcmulaw.edu.vn

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Trung tâm, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy định này và nội quy, quy định của Nhà trường.

b) Phụ trách quản lý đề thi kết thúc học phần các hệ đào tạo sau đại học (NCS-cao học); hệ đại học vừa làm vừa học, từ xa, văn bằng 2 chính quy.

c) Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện các hoạt động Trung tâm;

d) Kiến nghị, quyết định các vấn đề về tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm theo thẩm quyền mà Nhà trường trao cho;

e) Giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã giao cho Phó Giám đốc/chuyên viên phụ trách nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng, cần giải quyết gấp;

f) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng giao.

2. Phó Giám đốc  – ông Nguyễn Bá Anh - viên chức hạng III - giảng viên CNTT

Điện thoại: 389400989 - 144; Di động 0942133144; Email: nbanh@hcmulaw.edu.vn

a) Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Trung tâm trong việc:

- Tổ chức quản lý thi kết thúc học phần bằng hình thức trực tuyến;

- Phụ trách quản lý đề thi kết thúc học phần hệ đào tạo chính quy (văn bằng 1) của Trường;

- Quản lý bài thi kết thúc học phần trực tuyến.

b) Giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Hiệu trưởng về hoạt động của mình;

Chuyên viên

1. Ông Liêu Văn Hùng, viên chức hạng III

Điện thoại: 389400989 - 145;  Email: lvhung@hcmulaw.edu.vn

- Phụ trách phân công coi thi kết thúc học phần các lớp sau đại học;

- Quản lý bài, điểm thi hệ vừa làm vừa học các khoa: Hình sự, quốc tế, hành chính.

- Quản lý bài thi, điểm sau đại học.

- Hỗ trợ in sao đề thi kết thúc học phần;

- Trực nhận/giao bài thứ 2, 4;

- Đánh phách bài thi theo sự phân công của lãnh đạo;

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Lãnh đạo.

2.  Ths. Lê Thị Phương Khanh - viên chức hạng III

Điện thoại: 389400989 - 145;  Email: ltpkhanh@hcmulaw.edu.vn

- Phụ trách phân công coi thi kết thúc học phần các lớp chính quy (VB1, VB2);

- Quản lý bài thi, điểm thi hệ vừa làm vừa học các khoa: Cơ bản, Thương mại, Quản trị;

- Trực nhận/giao bài thứ 5.

- Đánh phách bài thi theo sự phân công của lãnh đạo;

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Lãnh đạo.

3. Ông Nguyễn Đình Tài - viên chức hạng III

Điện thoại: 389400989 - 145;  Email: ndtai@hcmulaw.edu.vn

- Phụ trách phân công coi thi kết thúc học phần các lớp vừa làm vừa học;

- Quản lý bài thi, điểm thi hệ vừa làm vừa học các khoa: Dân sự;

- Quản lý bài thi, điểm thi hệ Văn bằng 2 chính quy;

- Phụ trách in sao đề thi kết thúc học phần;

- Trực nhận/giao bài thứ 3, 6.

- Đánh phách bài thi theo sự phân công của lãnh đạo;

- Thực hiện công việc theo sự phân công của Lãnh đạo.

--%>
Top